Lentejas amarillas simples con pocas especies
Llenties grogues simples amb poques espècies
Cooked yellow lentils cooked simply